Zlot Kravera - pomagamy Frankowi

Zlot Kravera - pomagamy Frankowi

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 21.09.2016 23:59
69,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
ZLOT KRAVERA POMAGAMY FRANKOWI Zlot Kravera to wyjątkowe wydarzenie, w którym różne szkoły Krav Maga łączą się, aby pomóc w ratowaniu Franka Wójcika, synka kolegi instruktora Krav Magi. Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie oraz zapewnienie chłopcu najlepszej opieki przy rodzinnym przeszczepie wątroby. Biorąc w nim udział pomagasz i masz okazję poznać wyjątkowy mix technik, prezentowany przez najlepszych instruktorów (trenujących m.in. służby mundurowe w kraju i za granicą), z 7 różnych klubów sportowych. W ciągu 6- godzinnego seminarium poprowadzą oni szkolenie z zakresu samoobrony, walki wręcz i bezpieczeństwa osobistego. Każdy uczestnik zlotu otrzyma koszulkę techniczną producenta odzieży termicznej Radical Polska - głównego sponsora wydarzenia, a w trakcie coś na wzmocnienie - drożdżówki od Piekarni Putka.
REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
I. CELE I ZAŁOŻENIA ZLOTU KRAVERA Jesteśmy nieformalną grupą wolontariuszy, która w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Dzieciom Liver, organizuje akcję charytatywną w postaci Zlotu Kravera na rzecz ratowania Frania Wójcika. Chłopiec cierpi na skomplikowaną chorobę - artezję dróg żółciowych połączoną z niewydolnością wątroby. Jest pod stałą opieką Centrum Zdrowia Dziecka. Zbieramy pieniądze na jego leczenie.
II. ORGANIZATORZY 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver, ul. Stojałowskiego 39/21 , 30-611 Kraków 2. Współorganizatorem biegu jest: Krav Maga Mazowsze, Global Krav Maga Academy, Ultimate Krav Maga Warsaw, Warszawskie Centrum Krav Maga
III. TERMIN I MIEJSCE 1. Zlot Kravera odbędzie się 24 września 2016 r. (sobota) w Warszawie, Hala Sportowa OSiR ul. Nowowiejska 37B. 2. Rozpoczęcie rejestracji : 24.09.2016 08:45, Rozpoczęcie zajęć: 24.09.2016 09:15, Zakończenie: 24.09.2016 15:00 3. Podczas Zlotu Kravera odbędzie się 5 treningów z zakresu Krav Maga. 4. Zajęcia przeznaczone są dla każdej osoby która chce pomóc w leczeniu Frania oraz zapoznać się z tematyką Krav Maga.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 1. W Zlocie może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat. 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zlocie Kravera wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 3. Zajęcia są prowadzone zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. 4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz posiadającą kwalifikacje krajowe i międzynarodowe. 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 6. Uczestnik powinien upewnić się iż jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zlocie Kravera i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sztuk i sportów walki. Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich. 7. Każdy uczestnik akceptując regulamin składa stosowne oświadczenie, iż świadom jest tego, że zajęcia sportowe są zajęciami podwyższonego ryzyka i świadomy jest losowych zdarzeń, które mogą mieć na nich miejsce. 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Zlocie Kravera) przed rozpoczęciem zajęć oraz stosować się do niego, w tym przestrzegać zasad obowiązujących na treningu: - uczestnik zajęć może ćwiczyć tylko w obecności instruktora i zobowiązany jest do stosowania się do jego poleceń; - w trakcie ćwiczeń uczestnik musi zachować odpowiednią ostrożność i rozwagę w trosce o bezpieczeństwo własne jak i współćwiczących; - zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub środków odurzających, a także w przypadku złego samopoczucia; - instruktorzy mają prawo do niedopuszczenia do zajęć osób zachowujących się agresywnie, nie stosujących się do Regulaminu, do poleceń oraz lekceważących i naruszających zasady bezpieczeństwa. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat; - w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości; 9. Na terenie miejsca wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, dopingujących, stymulujących. 10. Na teren sali sportowej zabrania się wnoszenia środków spożywczych, podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy. 11. Uczestnik jest zobowiązany nosić w trakcie zajęć obuwie sportowe zmienne z czystą podeszwą, strój sportowy. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. 12. Uczestnik jest zobowiązany zachować porządek w szatni, łazienkach, toaletach oraz do poszanowania własności Organizatora.
V. ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia do Zlotu Kravera będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://kraverzy-dla-franka.konfeo.com 2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 20 września 2016 r. (wtorek) do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia) 4. Limit uczestników Zlotu Kravera wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 5. Każdy uczestnik charytatywnego Zlotu Kravera jest zobowiązany do uiszczenia wpłaty 69zł na konto „Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver, ul. Stojałowskiego 39/21 , 30-611 Kraków. Uzyskane pieniądze Stowarzyszenie przekaże na leczenie i rehabilitację Frania Wójcika. 6. Podczas rejestracji uczestnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych. Wszystkie rzeczy należy zabrać ze sobą na salę treningową. 2. Organizator oraz instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń objęte ryzykiem sportowym, wynikające ze stanu zdrowia uczestnika bądź nie stosowania się do poleceń instruktora. 3. Organizator oraz instruktor nie odpowiadają za osoby małoletnie, przebywające poza salą ćwiczeń, przed rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.
VII. ZGODY I OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnika zajęć sportowych Klubu „Krav Maga Mazowsze”, w pełni go akceptuję , zobowiązuję się do jego przestrzegania i wyrażam zgodę na udział w zajęciach sportu kontaktowego. 2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przeze mnie sportów kontaktowych. 3. Oświadczam, że znane jest mi ryzyko związane z uprawianiem sportów kontaktowych i że zrzekam się wszelkich roszczeń przeciwko organizatorowi zajęć oraz instruktorom mogących powstać w trakcie udziału w powyższych zajęciach. 4. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na utrwalanie oraz publikowanie mojego wizerunku/wizerunku na potrzeby edukacyjne oraz związane z promocją klubu. Więcej informacji Andrzej Gross, tel. 502-061-750
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
24.09.2016 09:00
Zakończenie:
24.09.2016 15:00

Hala Sportowa OSiR Ochota
ul. Nowowiejska 37B
02-010 Warszawa

Strona rejestracji:
https://kraverzy-dla-franka.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver

ul. Stojałowskiego 39/21
30-611 Kraków

info@kravmaga.mazowsze.pl

502-061-750

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl